WRCA@worldrecordcertification.com

Home > Record Holders > Puzzle Challenges

Most 4×4 Klotski puzzles solved in one minute (team of 25)

Most 4×4 Klotski puzzles solved in one minute (team of 25)(图1)
Most 4×4 Klotski puzzles solved in one minute (team of 25)(图2)
Most 4×4 Klotski puzzles solved in one minute (team of 25)(图3)
Most 4×4 Klotski puzzles solved in one minute (team of 25)(图4)
Most 4×4 Klotski puzzles solved in one minute (team of 25)(图5)

Record Number: WRC230702A 

Record of Achievements: 152 4×4 Klotski puzzles 

Place of Record: China 

Record time: 22nd August 2023 

In the world record challenge initiated by Xiamen Jiaxi Education Consulting Co., Ltd., a team of 25 people (Ye Jiaxi, Yang Xinjing, Zhang Yufang, Ye Chenyi, Chen Bojun, Xu Luolin, Jiang Nuoxin, Zhang Yuti, Kong Shuqi, Peng Boran, Zheng Yunfei, Liao Junyue, Gu Qiaobo, Zhang Ruixuan, Chen Kefan, He Junbin, Zheng Yi, Wang Qingjiaqi, Tao Zixuan, Li Yuhan, Chen Qilang, Liu Yinzhen, Lyu Junze, Zhou Qirong, Chen Yuchen) solved a total of 152 4×4 Klotski puzzles in one minute. Verified by the WRCA, the event has successfully broken the world record for the "Most 4×4 Klotski puzzles solved in one minute (team of 25)".

Search
Most popular records
Tags